EDR´s reglement for rævejagt

Hent reglementet i PDF- format her  (Klik)

ARDF

1. Definition:

Radiopejleorientering går ud på ved pejleforsøg at finde een eller flere skjulte sendere (ræve) i terrænet ved hjælp af en pejlemodtager. Radiopejleorientering kaldes i daglig tale for rævejagt.

2. Telestyrelsens tilladelse:

Telestyrelsen har i brev af 24. juni 1997, ref. nr. TAI. 443-3, meddelt Landsforeningen EDR tilladelse til oprettelse og drift af ubemandede radiostationer (pejlesendere) til brug i forbindelse med rævejagter. For tilladelsen gælder bl.a. følgende vilkår:

· Frekvenser og sendetyper:

1825 kHz ………… A1A

3500-3800 kHz …. A1A

144-146 MHz ….. A1A, A2A, F2B

432-438 MHz ….. A1A, A2A, F2B

· Sendeeffekten må ikke overstige 10 watt.

· Udsendelserne må kun foretages udenfor bymæssig bebyggelse.

· Kaldesignalet OZ7FOX skal benyttes.

3. Retten til at arrangere rævejagter:

Alle lokalafdelinger af EDR samt EDR’s Rævejagtsudvalg må arrangere rævejagter, der er åbne for alle foreningens medlemmer.

foxdog

4. Regler for jægerne:

a. De deltagende hold må normalt højst bestå af tre personer: jæger, observatør og “støver”.

Jagtarrangøren kan dog give tilladelse til deltagelse af ekstra observatører og/eller støvere.

b. Med mindre andet er fastsat i reglerne for den pågældende jagt (se også efterfølgende Afsnit 6), må hvert hold kun anvende ét komplet pejlesæt ad gangen.

c. Enhver form for samarbejde holdene imellem er forbudt, og ligeledes er modtagelse af oplysninger fra udenforstående ikke tilladt.

d. Holdet skal arbejde samlet og må ikke spredes for at finde flere ræve samtidigt eller for at følge andre hold.

e. Ved ankomst til ræven skal der udvises størst mulig diskretion. Rævenes eller kontrollørernes anvisninger skal nøje overholdes, og holdene skal omgående fjerne sig fra rævenes huler, således at holdenes eller deres bilers tilstedeværelse ikke kan vejlede andre hold.

f. Eneste gyldige afmelding til ræven er aflevering af startkort eller anden – af jagtledelsen fastsat – form for indcheckning. Dette kan foretages af enhver på holdet.

g. Rævene må opsøges i vilkårlig rækkefølge, med mindre andet er fastsat af jagtledelsen.

h. Seneste afmeldingstid er 5 minutter efter hver enkelt rævs sidste sendeperiodes start.

i. Al færdsel sker på egen regning, ansvar og risiko. Der skal udvises størst mulig hensyntagen til privat ejendom med dertil hørende afgrøder. Er der ved skiltning fra såvel EDR som private eller offentlige myndigheder, eller ved anden anvisning afgivet forbud, skal dette ubetinget respekteres (se i øvrigt pkt. 5, stk. a.).

j. Gældende færdselslov skal respekteres.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre diskvalifikation.

5. Regler for arrangører og ræve:

a. Rævejagtsarrangørerne har pligt til at opnå tilladelse til jagten hos ejere eller forvaltere af de områder, hvor jagtens sendere placeres, samt for de tilstødende områder og veje, der fører til rævene.

b. Rævene må ikke placeres i bymæssig bebyggelse, indenfor bebyggede områder på landet, i umiddelbar nærhed af huse (min. afstand fra beboet hus: 100 meter) eller i afspærrede områder. Ligeledes må rævene ikke placeres på øer eller på steder, hvor vandstanden overstiger 25 cm, eller hvor det i øvrigt kan være til fare for jægerne; dette gælder også vejene til rævenes huler. Dette skal især overholdes ved natjagter.

Ræven eller – hvis der anvendes ubemandede, automatiske sendere – stempelur eller tidtagningsautomat, skal placeres umiddelbart ved senderen og således, at det er muligt ved almindelig rækkevidde at foretage indcheckning.

Antenna

c. Antenner

Antenner for HF (1825 kHz og 3500-3800 kHz):

Antennen skal være lodret polariseret, f.eks. i form af en enkelttrådsantenne, der fortrinsvis er lodret ophængt, og mindst er ført lodret op de første tre meter fra senderen.

Antennens udstrakte længde må ikke overstige en kvart elektrisk bølgelængde.

Der må ikke anvendes nogen form for feeder, og senderen skal være forsynet med et effektivt virkende jordplan eller jordspyd.

Antenner for VHF og UHF (144-146 MHz og 432-438 MHz):

Antennen skal være vandret polariseret og horisontalt rundstålende, f.eks. i form af en HALO-antenne eller en krydsdipol.

d. Ræven skal sende hvert 5. eller hvert 10. minut. Hver udsendelse skal have en varighed på ca. 1 minut og skal indeholde kaldesignalet OZ7FOX% mindst to gange samt et antal pejlestreger. Hvor der er flere ræve, betyder tilføjelsen % efter OZ7FOX eet af tegnene A, U, V, H, 5, N, D eller B for at tilkendegive, hvilken ræv, der sender.

Alternativt kan anvendes de internationalt foreskrevne koder: MOE, MOI, MOS, MOH henholdsvis MO5 for respektive ræve nr. 1 til 5. Ved afslutningen af hver udsendelse skal der som identifikation udsendes kaldesignalet OZ7FOX. En eventuel målbeacon skal sende MO kontinuerligt, dog afbrudt af identifikationen OZ7FOX én gang pr. minut.

Rævene skal synkroniseres, således at to ræve ikke kan sende samtidigt.

  1. Anbefalede frekvenser og sendetyper: Se appendix.

6. Reglement for Storjagter:

Ved Storjagter forstås nationale og regionale mesterskabsjagter. Storjagter afholdes af de forskellige landsdele og annonceres i god tid forinden i OZ. I forbindelse med annonceringen skal det tilladte antal deltagere pr. hold oplyses, jf. pkt. 4a.

Storjagterne kan afholdes som enten mobiljagter eller løbejagter.

Antal ræve: Mindst 4 stk. (dag og/eller nat).

Frekvens: 1825 KHz.

Udsendelsesinterval: Mobiljagter: 10 min. Løbejagter: 5 eller 10 min. afhængigt af antal ræve.

Tidtagning: EDR’s nøgle- og tidtagningsautomater anvendes fortrinsvis. Andre automater, der fungerer på tilsvarende måde, kan dog også anvendes.

Udlån af EDR’s automater formidles gennem EDR’s Rævejagtsudvalg. Storjagtsarrangøren betaler for fragten af automaterne og har ansvaret for disse incl. DIN-stik i låneperioden.

EDR’s automater skal behandles med omhu. De må således ikke nedgraves, og de skal så vidt muligt beskyttes mod væde. Enhver form for indgreb i automaterne er forbudt.

Der udleveres højst 3 DIN-stik pr. hold uanset det tilladte deltagerantal pr. hold. Bortkomne DIN-stik skal erstattes.

Placering af sender og antenne: Udover det i Afsnit 5 anførte gælder følgende:

Senderen skal placeres i eller umiddelbart over jordhøjde. Selve senderen må camoufleres, men der skal være uhindret adgang til tidtagningsautomaten, så indcheckning kan ske, uden at rævehulen forstyrres.

Antennen må ikke placeres i umiddelbar nærhed af højspændingsledninger; ingen del af antennen må være nærmere end 40 m fra sådanne ledninger. Antennen må heller ikke fastgøres til trådhegn eller lignende.

Kort: Til mobiljagter anvendes kort i målestoksforhold 1:25.000 eller 1:50.000;

kortområde max. 300 kvadratkilometer.

Til løbejagter anvendes orienteringskort 1:10.000 eller 1:15.000.

Antal pejlesæt: Hvert hold må anvende max. 2 pejlemodtagere ad gangen. Holdet skal dog stadig bevæge sig samlet rundt i terrænet med samme transportmiddel, jf. pkt. 4d.

Jagtresultat: Vinder er det hold, der har nedlagt flest ræve.

Hvis flere hold har nedlagt samme antal ræve, vinder holdet med bedste tid ved den sidst nedlagte ræv.

Hvis to eller flere hold stadig står lige, afgør tiden ved den næstsidst nedlagte ræv, o.s.v.

Ved storjagter, der er delt op i en dag- og en natjagt, vinder det hold, der sammenlagt har fundet flest ræve.

Hvis to eller flere hold derefter står lige, vinder holdet med den bedste sammenlagte tid.

Hvis to eller flere hold stadig står lige, afgør tiden ved den næstsidst nedlagte ræv på dagjagten/sidste jagt, o.s.v.

7. Reglement for DM-jagten:

For DM-jagten gælder reglementet for Storjagter, Afsnit 6, med følgende tilføjelser:

Til DM-jagten har alle landets rævejægere adgang uden forudgående kvalifikation. På hvert hold

skal der være mindst eet EDR-medlem. Jagtledelsen kan dog tillade hold bestående af ikke-EDR-medlemmer at deltage. Sådanne hold kan dog ikke deltage i konkurrencen om EDR’s vandrepokal.

DM-Jagten afholdes som mobiljagt.

Antal ræve: Natjagt: min. 4 ræve (3 timer). Dagjagt: min. 6 ræve (4 timer).

Hvis en ræv svigter 3 udsendelser i træk, diskvalificeres den. For jagtens gyldighed kræves, at mindst 8 ræve er medtællende.

Starttidspunktet for natjagten vælges, så jagten i hovedsagen afvikles i mørke.

Kort: Målestokforhold 1:25.000 eller 1:50.000. Området skal dække min. 100 kvadratkilometer, max. 300 kvadratkilometer. Rævene skal fordeles over hele området.

Protester: skal indleveres til jagtledelsen inden 2 timer efter jagtens afslutning med samtidig indbetaling af et depositum på 50 kr. Hvis protesten tages til følge, tilbagebetales depositum. I modsat fald vil det indbetalte depositum være tabt. Behandling af protester, herunder spørgsmål om diskvalifikation, varetages af jagtledelsen.

Ankeret: Jagtledelsens afgørelser kan kun indankes for EDR’s Rævejagtsudvalg, som er øverste myndighed.

8. Internationale jagter:

Ved afholdelse af internationale jagter på dansk grund anvendes relevante internationale regler, idet dog OZ7FOX eller anden af Telestyrelsen godkendt identifikation anvendes for rævene.

Odense den 15. marts 2008

Rævejagtsudvalget

APPENDIX

Frekvenser, frekvenstolerancer og sendetyper:

Det henstilles, at overholde nedennævnte frekvenser, tolerancer og sendetyper. Ved storjagter, DM og internationale jagter skal de anførte data overholdes.

160 m: 1825 KHz ± 100 Hz; sendetype A1A.

80 m: 3580 KHz ± 100 Hz (ræve) og 3555 KHz ± 100 Hz (mål-Beacon); sendetype A1A.

2 m: 144,7375 MHz ± 2,5 Khz (ræve) og 144,810 MHz ± 2,5 KHz (mål-Beacon);

sendetype A2A.